Điều khoản

 • Nhận xử lý đơn hàng

  • Quy trình giao nhận hàng với đối tác vận chuyển của gannha.com

  • Quy trình giao nhận với hình thức cửa hàng tự giao

  • Đơn hàng giao thất bại

  • Vận chuyển - Thanh toán - Hoàn đổi trả

  • Quy trình giải quyết khiếu nại

 • Quy định đăng tải

  • Quy định đăng tải chương trình bán hàng

  • Quy định đăng tải hình ảnh, sản phẩm

  • Chế tài vi phạm quy định

 • Tính năng

  • Quản lý chương trình bán hàng

  • Quản lý đơn hàng

  • Quản lý sản phẩm

  • Cập nhập thông tin cửa hàng

 • Tài khoản và đăng nhập

  • Điều chỉnh thông tin tài khoản

  • Hướng dẫn đăng ký và đăng nhập tài khoản